Galalxie NGC 6744 | Kiripotib Astrofarm, Namibia | Aufnahme von Georg Wendt

Zurück